Disclaimer
 
CleanBoats Het zich toegang verschaffen tot en gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:
Toegankelijkheid website
CleanBoats probeert ernaar te streven dat de aangeboden informatie op de website correct is. Bij de samenstelling wordt de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. Niettemin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Verwijzingen en hyperlinks
Op de website van CleanBoats wordt al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door CleanBoats niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. CleanBoats wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
Toegankelijkheid website
CleanBoats garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. CleanBoats behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een gebruiker toegang te weigeren, dan wel om nadere voorwaarden te stellen.
PRIVACY
De door CleanBoats verkregen gegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand en worden behandeld volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
EIGENDOMSRECHTEN
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de in deze website opgenomen gegevens, teksten, beelden, logo's, namen en enige andere onderdelen mogen worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen of gedistribueerd in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, CleanBoats.
WEBMASTER
Heeft u wensen, suggesties of opmerkingen over deze site dan kunt u deze zenden naar de Webmaster
 
 
Copyright © 2019 ---. Alle Rechten Voorbehouden CleanBoats
Het auteursrecht is van toepassing.
Er zullen juridische stappen volgen tegen ongeoorloofd gebruik
van de tekst en/of foto's;